شنبه 29 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمنشور حقوق بیمار
1- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان مطلوب وموثر همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی وفرهنگی ومذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.
2-بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستاروسایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.
3-بیمار حق دارد درخصوص مراحل تشخیص ،درمان وسیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا ویا درصورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که درفوریتهای پزشکی این امرنباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد.
4-بیمار حق دارد قبل از معاینات واجرای درمان اطلاعات ضروری درخصوص عوارض احتمالی وا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت ودر انتخابشیوه نهایی درمان مشارکت نماید.
5-بیمار حق دارد درصورت تمایل شخصی وعدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت خود را از خاتمه درمان اعلام ویا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.
6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی،نتایج معاینات ومشاوره های بالینی جز درمواردی که براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید.
7-بیمار حق دارد از راز داری پزشک ودیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهدبود.
8- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج ودیگر اعضای اصلی گروه معالج درطول مدت بستری،انتقال وپس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.
9- بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی وپژوهشی بیمارستان که به روند سلامتی ودرمان او موثرند تمایل ورضایت شخصی خود به مشارکت درمانی رااعلام ویا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نمایند.
10-بیمار حق دارد درصورت ضرورت اعزام وادامه درمان در سایر مراکز درمانی، قبلا از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه ها وپوشش بیمه های خدمات در مراکز درمانی مقصد مطلع گردد.
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved