شنبه 29 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول اعتباربخشی:
مریم صادقی
کارشناس ارشد پرستاری
داخلی 2224


مسئول بهبود کیفیت:
خانم مهسا ابراهیمی
کارشناسی ارشد پرستاری
داخلی 2224

شرح وظایف مسئول اعتباربخشی:
1.      مشارکت درتدوین برنامه استراتژیک 5 ساله بیمارستان 
2.     بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان ( حداقل سالانه)
3.     نشر بیانیه رسالت بیمارستان در تمامی قسمت ها به نحوی که تمام کارکنان از ان اگاهی داشته باشند. 
4.     تعیین ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت به عنوان اولویتهای استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب  برنامه عملیاتی در کل بیمارستان. 
5.     مشارکت درتخصیص منابع به بخشها و واحدها  به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان  
6.     نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان
7.     مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیماران 
8.     نظارت برتعیین و تحلیل شاخصهای کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی بر اساس انها در تمام  بخشها و واحدهای بیمارستان  از جمله واحدهای برون سپاری شده 
9.     کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمانهای قانون گذار از جمله اعتبار بخشی  
10.    مشارکت درانتصاب یکی از مدیران میانی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار و مدیریت خطر 
11.    مشارکت درانتصاب یکی از کارکنان با اختیارات مناسب به عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی بیمار در بیمارستان 
12.   مشارکت در بازدید منظم مدیریتی به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار ،  شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله  جهت ارتقای فرصتها 
13. شرکت درجلسات تیم مدیریت اجرایی به طور منظم و لااقل ماهانه برگزار شده و صورتجلسات و مصوبات آن ثبت میگردند تا مطابق انها عمل گردد
14.   توجیه اعضای جدید تیم مدیریت اجرایی ، مطابق برنامه توجیهی مستند صورت می گیرد .
15. پیگیری خط مشی های تحویلی به بخشها و فرایند ها و ارتقائ مستمر انها 
16.   هماهنگی جهت برگزاری ماهیانه کمیته ها 
17. پیگیری تشکیل پرونده های پرسنلی همراه با فرم های PDP
18. پیگیری تکمیل فرمهای رضایتمندی پرسنل هر سه ماه یکبار 
19.   پیگیری تشکیل تیم مدیریت اجرایی و بازدید مدیریتی به همراه یکی از اعضائ تیم  هر ماه 
20.   پیگیری برگزاری ازمون توانمند سازی پرسنل پرستاری 
21.   پیگیری برگزاری ازمون توانمند سازی پرسنل اداری
 پیگیری و نظارت بر اجرای کمیته مدیریت اجرایی و پیگیری مصوبات آنشرح وظایف مسئول بهبود کیفیت:
1. 
2. تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک )
3. تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
4. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دارجهت فرایند های مختلف بیمارستان
5. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها، اقدامات ومداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
6. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
7. تدوین واجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان
8. تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
9. تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
10. پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
11. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ ویکپارچه برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیماردر راستای الگوی اعتباربخشی
12. ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
13. ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
14. تصویب وابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان
15. اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
16. ابلاغ وهماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطحواحد های مختلف بیمارستان
17. هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات
هماهنگی ویکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved