شنبه 29 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسوپروایزر آموزشی:
 آقای مصطفی چقایی
کارشناسی پرستاری
داخلی 2226


سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی- درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

1.       تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

2.       تعیین نیازهای آموزشی(مددجویان، خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدیدالورود)

3.       اولویت بندی نیازهای آموزشی

4.       تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5.       اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

6.       تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

7.       تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

8.       هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

9.       پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

10.    تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

11.    هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

12.    پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

13.    همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

14.    همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش

15.    همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16.    ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس، جزوه/پمفلت و ...)

17.    همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18.    هدایت و آموزش کارکنان در راستای:

الف- حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی

ب- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

19.    هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

20.    هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

21.    ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

22.    کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23.    کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

24.    ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق:

¾    کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

¾    بررسی رضایت مندی مددجویان

¾    بررسی رضایت مندی کارکنان

25.    کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری(در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه  آموزش

26.    مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved